Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Ustalenie granic w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – czym jest? Kiedy możemy je wykonać?

procad

Ustalenie granic działek ewidencyjnych poza postępowaniem rozgraniczeniowym możliwe jest także w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Tryb ten możemy wykorzystać podczas zakładania, modernizacji, a od 31 grudnia 2013 r. także podczas aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Możliwość wykorzystania ustalenia ewidencyjnego z jednej strony jest korzystną zmianą, ponieważ strona nie musi wnosić o przeprowadzenie rozgraniczenia, które niejednokrotnie nie było konieczne, z drugiej jednak strony sam proces ustalania nie do końca jest przemyślany i w niektórych miejscach wadliwy.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków przebieg granic działek ewidencyjnych powinien być wykazywany na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu geodezyjnego wykonywanej:

– w postępowaniu rozgraniczeniowym;

– w celu podziału nieruchomości;

– w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;

– w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;

– na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenie sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

– przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;

– przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;

– w geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych;

W przypadku, gdy brak jest wyżej wymienionej dokumentacji, lub gdy dane te nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem tych granic.

Ustalenia granic działek dokonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe z zakresu 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych wybrany przez stronę.

O czynnościach ustalenia granic należy poinformować właścicieli, użytkowników wieczystych lub osoby władające na zasadach samoistnego posiadania, wszystkich nieruchomości.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych powinno być doręczone co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem ustalenia, a w przypadku ogłoszenia w starostwie powinno być ono wywieszone przez okres 14 dni, przy czym ostatni z tych dni powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem ustalenia granic.

Kolejność sposobu ustalania granic określa rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

  1. Ustalenie granic na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek.
  2. Ustalenie granic przez geodetę według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek (gdy nie ma zgodnego oświadczenia stron).
  3. Ustalenie granic przez geodetę po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków (w sytuacji gdy nie można stwierdzić stanu spokojnego posiadania lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ustalane punkty graniczne wykonawca (geodeta) oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała stabilizacja punktów może nastąpić tylko z inicjatywy i na koszt zainteresowanych stron.

Z czynności ustalenia granic sporządzany jest protokół ustalenia, którego wzór określa rozporządzenia. Integralną częścią protokołu granicznego jest również szkic graniczny. Szkic ten zawiera: usytuowanie punktów granicznych, numery działek ewidencyjnych, podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu.

Bibliografia: GEODEZYJNE ASPEKTY ROZGRANICZEŃ I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI – PAWEŁ HANUS, Anita Kwartnik-Pruc – ISBN 978-83-7464-756-4

Ilość wyświetleń: 4105

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *