Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Opłata adiacencka – co to jest? Kiedy należy ją zapłacić?

adiacencka

Opłata adiacencka powstaje na skutek podziału nieruchomości, ale nie w każdym przypadku. Jest ona rodzajem daniny publicznej na rzecz gminy, której wprowadzenie ma źródło właśnie w tym, że określony podmiot uzyskuje korzyść majątkową w wyniku podziału.

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Dotyczy to wyłącznie podziałów dokonywanych na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. Pozostałym użytkownikom wieczystym, opłata ta nie jest naliczana, gdyż wzrost wartości nieruchomości skutkuje wzrostem wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Obecnie rada gminy może ustalić wysokość tej opłaty, jednak nie może być ona większa niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie trzech lat od dnia, którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, pod warunkiem obowiązywania w chwili dokonania podziału uchwały rady gminy o ustaleniu wysokości tejże opłaty.

Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale jest określana przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami, według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.

Opłata adiacencka nie jest ustalana przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego – Ustawa o gospodarce nieruchomościami art. 95.

Gdy podział nieruchomości był realizowany w sytuacji braku planu miejscowego, opłatę adiacencką nalicza się normalnie.

Jeżeli w przypadku podziału nieruchomości wydzielono działki gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych, do określenia wartości nieruchomości, zarówno według stanu przed podziałem, jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie.            

W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału. Jeżeli występuje różnica pomiędzy wartością działki przejmowanej  przez gminę, a należnością wynikającą z opłaty adiacenckiej, może być ona pokrywana w formie dopłat.

Bibliografia: GEODEZYJNE ASPEKTY ROZGRANICZEŃ I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI – PAWEŁ HANUS, Anita Kwartnik-Pruc – ISBN 978-83-7464-756-4

ProCAD Geodezja Sp. z o.o. / Jakub Stania / tel. 605 480 233 / email: procadgeodezja@gmail.com

Ilość wyświetleń: 3127

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *