Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Blog

 • Na co warto zwrócić uwagę wybierając firmę geodezyjną?

  Na początku warto zwrócić uwagę jak bardzo zmieniło się nasze otoczenie w ciągu ostatniej dekady. Wiele miast oraz wsi rozrasta się w piorunującym tempie. Na naszych oczach powstają setki nowych inwestycji takich jak domy mieszkalne, nowe bloki, osiedla, centra handlowe oraz potężne tereny przemysłowe na uboczu każdego z większych miast. W związku z tym zawód geodety stał się bardzo ważnym elementem procesu budowlanego. Geodeta związany jest z każdą inwestycją budowlaną od pierwszego do ostatniego dnia jej trwania. Również często od pracy, którą wykonuje geodeta zależy bezpieczeństwo oraz terminowość...
 • Mapa do celów projektowych – co zawiera? Jak długo jest aktualna?

  Mapa do celów projektowych jest jednym z podstawowych opracowań geodezyjnych (kartograficznych) powstałym na bazie mapy zasadniczej. Mapa ta powstaje na podstawie opracowania pomiarów terenowych wykonywanych przez geodetę w celu aktualizacji mapy zasadniczej. Dokument ten jest niezbędny w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wykonanie mapy do celów projektowych poprzedza wykonanie projektu budowlanego, a co za tym idzie jest niezbędnym dokumentem, bez którego nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych zawiera całkowitą treść mapy zasadniczej oraz dodatkowe elementy takie jak: - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - linie...
 • Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

  Wznowienie znaków granicznych, a także wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków reguluje Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, natomiast uzupełnienie tego problemu przedstawione jest z kolei w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wznowienie znaków granicznych jest możliwe przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek: - znaki graniczne zostały uszkodzone lub zniszczone - granica wznawiana jest granicą bezsporną (wznawiane jej punkty) - wznawiane znaki graniczne były w przeszłości przedmiotem ustalenia - wznawiane znaki...
 • Opłata adiacencka – co to jest? Kiedy należy ją zapłacić?

  Opłata adiacencka powstaje na skutek podziału nieruchomości, ale nie w każdym przypadku. Jest ona rodzajem daniny publicznej na rzecz gminy, której wprowadzenie ma źródło właśnie w tym, że określony podmiot uzyskuje korzyść majątkową w wyniku podziału. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Dotyczy to wyłącznie podziałów dokonywanych na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. Pozostałym użytkownikom wieczystym, opłata ta nie jest...
 • Ustalenie granic w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – czym jest? Kiedy możemy je wykonać?

  Ustalenie granic działek ewidencyjnych poza postępowaniem rozgraniczeniowym możliwe jest także w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Tryb ten możemy wykorzystać podczas zakładania, modernizacji, a od 31 grudnia 2013 r. także podczas aktualizacji operatu ewidencyjnego. Możliwość wykorzystania ustalenia ewidencyjnego z jednej strony jest korzystną zmianą, ponieważ strona nie musi wnosić o przeprowadzenie rozgraniczenia, które niejednokrotnie nie było konieczne, z drugiej jednak strony sam proces ustalania nie do końca jest przemyślany i w niektórych miejscach wadliwy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków przebieg...