Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Blog

 • Czym jest Księga Wieczysta? Jaka jest jej funkcja?

  Księga wieczysta, zwana również księgą wieczystą hipoteczną, to dokument rejestrowy, który potwierdza własność gruntów i budynków na danym terenie. W Polsce jest to rodzaj księgi wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy właściwy dla danego obszaru. Jedną księgą wieczystą objęta jest jedna nieruchomość, na którą składać się może kilka, niekoniecznie sąsiadujących ze sobą działek. Księga wieczysta zawiera informacje dotyczące nieruchomości, takie jak dane dotyczące właścicieli, ewentualne obciążenia hipoteczne, prawa i ograniczenia związane z daną nieruchomością. Jest to ważny dokument przy zawieraniu transakcji związanych z nieruchomościami, ponieważ potwierdza legalność i stan...
 • Na co warto zwrócić uwagę wybierając firmę geodezyjną?

  Na początku warto zwrócić uwagę jak bardzo zmieniło się nasze otoczenie w ciągu ostatniej dekady. Wiele miast oraz wsi rozrasta się w piorunującym tempie. Na naszych oczach powstają setki nowych inwestycji takich jak domy mieszkalne, nowe bloki, osiedla, centra handlowe oraz potężne tereny przemysłowe na uboczu każdego z większych miast. W związku z tym zawód geodety stał się bardzo ważnym elementem procesu budowlanego. Geodeta związany jest z każdą inwestycją budowlaną od pierwszego do ostatniego dnia jej trwania. Również często od pracy, którą wykonuje geodeta zależy bezpieczeństwo oraz terminowość...
 • Mapa do celów projektowych – co zawiera? Jak długo jest aktualna?

  Mapa do celów projektowych jest jednym z podstawowych opracowań geodezyjnych (kartograficznych) powstałym na bazie mapy zasadniczej. Mapa ta powstaje na podstawie opracowania pomiarów terenowych wykonywanych przez geodetę w celu aktualizacji mapy zasadniczej. Dokument ten jest niezbędny w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wykonanie mapy do celów projektowych poprzedza wykonanie projektu budowlanego, a co za tym idzie jest niezbędnym dokumentem, bez którego nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych zawiera całkowitą treść mapy zasadniczej oraz dodatkowe elementy takie jak: - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - linie...
 • Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

  Wznowienie znaków granicznych, a także wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków reguluje Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, natomiast uzupełnienie tego problemu przedstawione jest z kolei w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wznowienie znaków granicznych jest możliwe przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek: - znaki graniczne zostały uszkodzone lub zniszczone - granica wznawiana jest granicą bezsporną (wznawiane jej punkty) - wznawiane znaki graniczne były w przeszłości przedmiotem ustalenia - wznawiane znaki...
 • Opłata adiacencka – co to jest? Kiedy należy ją zapłacić?

  Opłata adiacencka powstaje na skutek podziału nieruchomości, ale nie w każdym przypadku. Jest ona rodzajem daniny publicznej na rzecz gminy, której wprowadzenie ma źródło właśnie w tym, że określony podmiot uzyskuje korzyść majątkową w wyniku podziału. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Dotyczy to wyłącznie podziałów dokonywanych na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. Pozostałym użytkownikom wieczystym, opłata ta nie jest...