Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Mapa do celów projektowych – co zawiera? Jak długo jest aktualna?

mapa

Mapa do celów projektowych jest jednym z podstawowych opracowań geodezyjnych (kartograficznych) powstałym na bazie mapy zasadniczej.

Mapa ta powstaje na podstawie opracowania pomiarów terenowych wykonywanych przez geodetę w celu aktualizacji mapy zasadniczej. Dokument ten jest niezbędny w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wykonanie mapy do celów projektowych poprzedza wykonanie projektu budowlanego, a co za tym idzie jest niezbędnym dokumentem, bez którego nie uzyskamy pozwolenia na budowę.

Mapa do celów projektowych zawiera całkowitą treść mapy zasadniczej oraz dodatkowe elementy takie jak:

– linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

– linie zabudowy

– osie dróg i ulic

– oznaczenia zieleni wysokiej i pomników przyrody

– oznaczenie infrastruktury podziemnej liniowej oraz punktowej

Dodatkowo, mapa do celów projektowych może zostać uzupełniona również o informacje dotyczące rzeźby terenu oraz uzgodnione projektowane sieci uzbrojenia terenu

W zależności od inwestycji, dla której opracowuje się mapę do celów projektowych może zostać ona wykonana w skali: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Gdzie możemy uzyskać mapę do celów projektowych?

W celu zamówienia oraz uzyskania mapy do celów projektowych należy zgłosić się do uprawnionego geodety, który w pierwszej kolejności będzie potrzebował od inwestora niezbędnych informacji odnośnie planowanej inwestycji oraz określenia jej lokalizacji: numer działki ewidencyjnej, adres nieruchomości, zasięg planowanej inwestycji, dla której zostanie wykonana mapa.

Następnie geodeta zgłasza pracę geodezyjną do właściwego miejscowo Powiatowego/Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i czeka na wydanie mapy zasadniczej oraz innych opracowań niezbędnych do wykonania swojej pracy. Kolejnym etapem jest wykonanie niezbędnych pomiarów przez geodetę w celu aktualizacji otrzymanej mapy zasadniczej. Po wykonaniu pomiarów opracowuje się operat techniczny, który składany jest w celu kontroli w Powiatowym/Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po wykonanej kontroli przez ODGiK geodeta otrzymuje pozytywny protokół weryfikacji operatu technicznego i na tej podstawie przygotowuję kilka kopii gotowej mapy do celów projektowych, które wydaje inwestorowi.

Czas realizacji mapy do celów projektowych uzależniony jest od kilku czynników takich jak: wielkości obszaru aktualizacji, dla którego wykonywana jest mapa, rodzaju inwestycji oraz poziomu zurbanizowania terenu.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?

Ważność mapy do celów projektowych nie jest dokładnie określona przepisami prawa. Należy jednak przyjąć, iż opracowanie te będzie ważne do momentu wystąpienia zmian na uwzględnionym terenie. Jej aktualność będzie zatem zależeć również od daty z jaką została wykonana.

Mapa do celów projektowych może zostać wykonana w wersji papierowej jak również elektronicznej.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art. 2, pkt 7a

ProCAD Geodezja Sp. z o.o. / Jakub Stania / tel. 605 480 233 / email: procadgeodezja@gmail.com

Ilość wyświetleń: 4216

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *