605 480 233 - ZADZWOŃ! procadgeodezja@gmail.com

Opis prac

 

Wytyczenie budynku

Wytyczenie budynku jest pierwszym etapem rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową domu bądź innego obiektu budowlanego. Wytyczenie fundamentów budynku polega na wyznaczeniu w terenie wszystkich istotnych oraz charakterystycznych elementów konstrukcyjnych fundamentu – osie fundamentu bądź zewnętrzny obrys. Podstawą wytyczenia budynku jest opracowanie przez geodetę projektu budowlanego na podstawie którego przygotowuje się szkic tyczenia (szkic dokumentacyjny).

Mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych zostaje opracowana na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Mapa ta jest niezbędna przy realizacji projektu budowlanego obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Na mapie do celów projektowych wykonywany jest plan zagospodarowania działki lub terenu. Mapa do celów projektowych zawiera treść mapy zasadniczej, linie rozgraniczające z miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz służebności gruntowe.

Podział nieruchomości
Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek stanowiących odrębne nieruchomości. W wyniku podziału powstają więc nowe działki, które są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Nie jest natomiast istotna kwestia ich własności. Oznacza to, że właścicielem nieruchomości powstałych w wyniku podziału może być ta sama osoba lub instytucja, która była właścicielem dzielonej nieruchomości.